Alamat Kami

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Blitar
JL Kolonel Sugiono No 4
Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan
Kota Blitar, Jawa Timur
60132