Dra. Nanik Dwiyani, M.Pd.I

Kepala Sekolah

Siti Kalimah, S.Pd

Guru

Nikmatus Solikhah, S.Pd.I

Guru

Drs. Edy Pornomo

Guru

Sukowiyoto, S.Pd

Guru

Titin Kamidah,S.Ag

Guru